Najnowsze zdjęcia
w galerii
Ostatnie
osi±gnięcia

LOSY ABSOLWENTĂ“Wdata dodania: 2012-03-11

Losy Absolwentów 2011

DziÄ™ki danym zebranym przez wychowawców udaĹ‚o siÄ™ zbadać losy 154 absolwentów z rocznika 2011. Zebrane informacje przedstawiamy w formie zestawieĹ„ kierunków studiów i uczelni, na których obecnie studiujÄ… nasi uczniowie. Wiemy, ĹĽe 148 osób kontynuuje naukÄ™ na studiach wyĹĽszych: 47% na uniwersytetach, 32,5% na uczelniach technicznych, 6,75% na uczelniach medycznych i tyle samo na uczelniach ekonomicznych, 7% na pozostaĹ‚ych uczelniach. Jedna osoba wybraĹ‚a uczelniÄ™ w Londynie.

Nasi absolwenci uczÄ… siÄ™ w sumie na 63 róĹĽnych kierunkach studiów. W roku akademickim 2011/12 najpopularniejsze byĹ‚y:

Klasa A:  pedagogika - 7 osób  (w tym 1 osoba ped. wczesnoszkolna), filologie (polska, angielska, germaĹ„ska) - 5 osób, psychologia - 3 osoby;

Klasa B: prawo - 8 osób, dziennikarstwo - 4 osoby, pedagogika - 5 osób

Klasa C: budownictwo - 9 osób, ekonomia - 3 osoby, architektura - 3 osoby

Klasa D: ekonomia - 3 osoby, gospodarka przestrzenna - 3 osoby, nawigacja - 3 osoby

Klasa E: chemia - 4 osoby, analityka medyczna - 2 osoby, stomatologia - 2 osoby, matematyka - 2 osoby.

    Najpopularniejszymi uniwersytetami byĹ‚y Uniwersytet GdaĹ„ski (26 osób), Uniwersytet MikoĹ‚aja Kopernika w Toruniu (16 osób), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (12 osób) i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (11osób).
Uniwersytety cieszyĹ‚y siÄ™ szczególnym powodzeniem wĹ›ród humanistów. Absolwenci klasy A wybierali UKW (8osób) i UMK (5osób), a klasy B Uniwersytet GdaĹ„ski (11osób), UMK (5 osób) i UAM (5osób).
NajpopularniejszÄ… uczelniÄ… technicznÄ… byĹ‚a Politechnika GdaĹ„ska (25 osób). PG wybraĹ‚o aĹĽ 18 absolwentów klasy C.
Uczniowie klasy D wybierali akademie morskie (Szczecin - 5 osób, Gdynia - 1 osoba) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (5osób). Na UG zdecydowaĹ‚y siÄ™ 4 osoby.
Uczelniami cieszÄ…cymi siÄ™ popularnoĹ›ciÄ… wĹ›ród absolwentów klasy E byĹ‚y: Collegium Medicum w Bydgoszczy (5 osób), PG (5osób) oraz GdaĹ„ski Uniwersytet Medyczny (4 osoby).
    
    W porównaniu z wynikami z ubiegĹ‚ego roku zmniejszyĹ‚a siÄ™ liczba osób kontynuujÄ…cych naukÄ™ na uczelniach technicznych. Np. w roku 2010/11 na PG studia rozpoczęło 34 absolwentów II LO, w tym roku jest to 25 osób. JeĹ›li chodzi o uniwersytety zmalaĹ‚o zainteresowanie UMK na korzyść UAM. Coraz wiÄ™kszÄ… popularnoĹ›ciÄ… cieszÄ… siÄ™ morskie uczelnie wyĹĽsze i uczelnie ekonomiczne.